julia wallström! var glad att du har mig haha

1.       Vad innebär det när ett ämne oxideras? Ämnet avger elektroner.

2.       Vad kallas den reaktionen där elektroner avges? Oxidation.

3.       Vad innebär det när ett ämne reduceras? Ämnet tar emot elektroner.

4.       Vad kallas den reaktion där ett ämne tar upp elektroner? Reduktion.

5.       Vad händer med ett ämnes atomer när det tar upp elektroner? Ämnet övergår från att vara en positivt laddad jon till en fast metall.

6.       Hur går det med ett ämnes atomer när de avger elektroner? Ämnet övergår från en fast metall till att vara en positivt laddad jon.

7.       Varför bildas metallist koppar på en järn spik, när det ställs i en lösning med koppar joner? Eftersom att kopparen lättare bildar joner än järnet.

8.       Vad sker om man placerar en kopparspik i en lösning, som innehäller järn joner? Ingenting

9.       Ge två exempel på metaller som är ädla? Silver och Guld

10.   Ge två Exempel på metaller som är oädla? Magnesium och Aluminium.

11.   Hur gör man för att förhindra att ett fartygsskorv rostar? Man sätter fast offeranoder som är gjorda av ett oädelt ämne på skrovet.

12.   Vad är en offeranod? Det är en bit av en oädel metall som används för att skydda t.ex. Båtskrov från att oxidera. Offeranoden är nämligen gjord av an oädel metall som lättare oxideras, Den oxideras alltså före den ädla metallen, den "offrar" sig.

13.   Vad betyder andod? Anod betyder pluspol

14.   Vak betyder katod? Katod betyder minuspol

15.   Vad menas med PANK regeln? PANK. regeln är en minnes regel för att komma ihåg polerna Positiv - Anod och Negativ - Katod

16.   Hur är ett batteri uppbyggt? Ett batteri är uppbyggt som en cylinder. Längst in hittar man brunsten på en kolstav som utgör pluspol runt om den är det elektrolyt och ytterst är det en behållare av zink som utgör minuspol.

17.   Vad är det som bestämmer spänningen i ett batteri? Spänningen i ett batteri beror på tre olika saker, vilka elektroder som ingår, temperaturen och hur många elektroder man har. 

18.   Vad är en galvaniskcell? En galvaniskcell är två olika elektrisktladdade ämnen + en elektrolyt.

19.   Vad sker vid elektrolys av saltsyra? Elektrolys av saltsyra: katod (-): 2H++2e- >> H2 . anod (+): 2Cl--2e- >> Cl2

20.   Vad sker vid elektrolys av koppar klorid? Vid elektrolys av koppar klorid mellan kol och koppar elektroder bildas det klorgas + koppar.

21.   Vad innebär det att en elektrisk ström är sluten? När en elektriskström är sluten är plus och minus ihopkopplade. Elektronerna kan gå runt och komma tilbaka till samma ställe.

22.   Vilken praktisk nytta har man av elektrolyt? Elektrolyt används till framställning av koppar, vätgas och aluminium och vid olika ytbehandlingar.

23.   Varför är det bra att förzinka föremål som är gjorda an järn? Det är bra att försinka föremål som är gjorda av järn eftersom det hjälper till att hindra järnet från att rosta.

24.   Vad innebär galvanisering? När man gör en galvanisering gör man en hinna av oädel metall runt föremålet man vill skydda. Då är det den oädla metallen som fräts sönder. På så sättkan metaller skyddas mot korrosion.

 

25.   Varför lägger man ett tunt lager tenn på konservburkar av järn?  Det är för att järn lätt löser sig medans tenn är starkare och står emot.

26.   Vad är en redox reaktion? En redox redaktion är en reaktion där det sker både oxidation och reduktion.

27.   Varför reducerar magnesium zinkjoner? Mg + Zn 2+ >> Zn +Mg 2+. Efter som Magnesium är mindre ädelt.

28.   Vad är metallernas spänningsserie? Metallernas spänningsserie är en skala på ädla och oädla metaller där väte är neutralt. Den visar metallernas belägenhet att bilda joner.

29.   Varför ska man vara försiktig när man säterihop två metaller? Man ska vara försiktig för om det kommer i kontakt med elektrolyt bildas ett galvaniskt element.

30.   Varför ska man inte spika fast koppar plåt med järnspik? Om man spikar fast koppar plåt mod järnspikar bildas ett galvaniskt element och det vill man inte.

31.   Vad utnyttjar man i batt....

 


RSS 2.0